top of page

Người nước ngoài cần có Visa Mỹ để vào được nước Mỹ. Có 2 dạng visa chính: Visa Nhập Cư hoặc Visa Không Nhập Cư.

Visa Không Nhập Cư

Trang web này chỉ đề cập đối với dạng thị thực/Visa nhập cư, đối với thị thực/visa không nhập cư, hãy nhấp vào liên kết dưới đây:

Tổng quan các dạng Visa định cư và không định cư: tiếng Anh - Nguồn: www.travel.state.gov 

Visa Nhập Cư

​​Vợ hoặc Chồng Của một công dân Mỹ (Visa IR1, CR1).

Vợ hoặc Chồng của mộ công dân Mỹ đang đợi sự phê duyệt đơn bảo lãnh xin nhập cư (Visa K-3*).

Hôn thê/Hôn Phu của một công dân Mỹ và đang sống tại Mỹ (Visa K1*).

Con nuội của một công dân Mỹ (Visa IR3, IH3, IR4, IH4)​.

Than2nh viên gia đình của một công dân Mỹ (Visa IR2, CR2, IR5, F1, F3,F4).

Thành viên gia đình của thường trú nhân (F2A, F2B).​​​

EB1: Công nhân ưu tiên (Nhóm 1) (Visa 1)

EB2: Chuyên gia có bằng cấp và những người có khả năng đặc biệt (Nhóm 2) (Visa E2)

EB3: Chuyên gia và cá dạng công nhân khác (Nhóm 3) (Visa E3, EW3) - 

EB4: Các diện nhập cư đặc biệt (Nhóm 4) (S (nhiều dạng**)

EB5: Tạo công việc/đầu tư (Nhóm 5) (Visa C5, T5, R5, I5) 

Công nhân tôn giáo (Visa SD, SR)

Visa Nhập Cư Do Người Thân Trực Hệ Bão Lãnh

Visa Nhập Cư Theo Diện Việc Làm

Các Diện Visa Nhập Cư Khác Chưa Nêu Ở Đây

bottom of page