top of page
Book cover 400-550.PNG

TOEIC 400-550

Để tham gia khóa học này, học viên cần hoàn tất chương trình tiếng Anh Học Thuật cấp độ 3 (3AEF).

Book cover 550-700.PNG

TOEIC 550-700

Để tham gia khóa học này, học viên cần hoàn tất chương trình tiếng Anh Học Thuật cấp độ 4 (4AEF).

Book cover 700-900.PNG

TOEIC 700-900

Để tham gia khóa học này, học viên cần hoàn tất chương trình tiếng Anh Học Thuật cấp độ 5 (5AEF).

bottom of page