top of page

Chăm Sóc Y Tế

(Nguồn: U.S. Department of Homeland Security, U.S. Citizenship and Immigration Services, Office of Citizenship, Welcome to the United States: A Guide for New Immigrants, Washington, DC, 2015.)


Nhìn chung, mọi người ở Hoa Kỳ chi trả dịch vụ chăm sóc y tế của mình trực tiếp hoặc thông qua bảo hiểm. Chăm sóc ý tế tốn kém, vì vậy làm việc cho các nhà tuyển dụng trả bảo hiểm y tế hoặc mua bảo hiểm y tế cho quý vị là một việc có lợi. Quý vị và gia đình có bảo hiểm y tế càng sớm càng tốt là điều quan trọng.
Các nhà tuyển dụng trả bảo hiểm y tế như là một khoản trợ cấp cho nhân viên. Một số nhà tuyển dụng chi trả tất cả chi phí bảo hiểm y tế hàng tháng cho quý vị trong khi một số khác chỉ chi trả một phần chi phí này. Phí bảo hiểm hàng tháng này được gọi là tiền đóng bảo hiểm (premium). Quý vị có thể cần phải trả một phần của tiền đóng bảo hiểm. Thông thường nhà tuyển dụng sẽ khấu trừ phần đóng bảo hiểm của nhân viên vào séc trả lương cho quý vị. Một số nhà tuyển dụng cũng sẽ cho phép quý vị mua bảo hiểm cho gia đình. Quý vị có thể phải trả nhiều hơn cho phí bảo hiểm này.
Nếu quý vị có bảo hiểm y tế, bác sĩ có thể gửi hóa đơn tới công ty bảo hiểm y tế của quý vị. Công ty bảo hiểm y tế có thể chi trả một phần hoặc tất cả hóa đơn này. Thông thường thì quý vị phải trả một khoản cho bác sĩ hoặc nhà cung cấp dịch vụ mỗi lần quý vị sử dụng các dịch vụ chăm sóc y tế. Đôi khi việc này được gọi là “tiền đồng trả” (co-payment).
Nếu quý vị không có bảo hiểm y tế, một số bác sĩ sẽ yêu cầu quý vị trả toàn bộ chi phí chăm sóc y tế của quý vị. Quý vị có thể nhận hỗ trợ chăm sóc y tế tiểu bang hoặc liên bang. Các tiểu bang cung cấp hình thức hỗ trợ cho trẻ em thuộc gia đình có thu nhập thấp, phụ nữ mang thai và người khuyết tật. Một số tiểu bang có các chương trình hỗ trợ do tiểu bang trợ cấp.

Nếu cần chăm sóc y tế khẩn cấp, quý vị có thể đến phòng cấp cứu của bệnh viện gần nhất để được điều trị. Theo luật liên bang, các khoa cấp cứu của hầu hết các bệnh viện phải điều trị cho các cá nhân trong tình trạng nguy kịch kể cả khi người đó không có khả năng chi trả, tuy nhiên, các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế có thể lên hóa đơn cho các dịch vụ y tế đã cung cấp.
Khi quyết định về sức khỏe của mình, điều quan trọng là quý vị phải biết tham khảo ở đâu thông tin mới nhất, đáng tin cậy nhất. Để biết thêm nhiều nguồn thông tin về các chủ đề liên quan tới y tế, vui lòng truy cập trang web
www.healthfinder.gov.


Thị Trường Bảo Hiểm Y Tế
Thị Trường Bảo Hiểm Y Tế (hay còn gọi là nơi trao đổi bảo hiểm y tế) là một cách để tìm được bảo hiểm y tế chất lượng vừa túi tiền và đáp ứng được nhu cầu của quý vị. Nó có thể giúp quý vị nếu quý vị không có bảo hiểm giá cả phải chăng từ nhà tuyển dụng của mình hoặc nếu quý vị đủ tiêu chuẩn hưởng bảo hiểm theo Chương Trình Medicare, Medicaid, hoặc Chương Trình Y Tế Dành ChoTrẻ Em (CHIP). Thị Trường này sẽ cho phép quý vị so sánh các chương trình bảo hiểm y tế cá nhân, giải đáp thắc mắc, tìm hiểu liệu quý vị có đủ tiêu chuẩn để được hỗ trợ tài chính nhằm giúp thanh toán chi phí bảo hiểm, và ghi danh vào chương trình chăm sóc y tế đáp ứng được nhu cầu của quý vị. Các thường trú nhân và những người nhập cư hợp pháp khác có thể đủ tiêu chuẩn nhận bảo hiểm của Thị Trường. Để biết thông tin cập nhật nhất, vui lòng truy cập trang web www.HealthCare.gov.

Các Chương Trình Y Tế Liên Bang Và Tiểu Bang
Medicare: Medicare là một chương trình bảo hiểm y tế dành cho những người từ 65 tuổi trở lên, dưới 65 tuổi nhưng bị khuyết tật, hoặc mắc bệnh thận giai đoạn cuối. Medicare chi trả cho các dịch vụ chăm sóc nhất định và cơ bản nếu quý vị bị ốm hoặc bị thương. Để biết thêm thông tin về cách ghi danh vào chương trình Medicare, vui lòng truy cập trang web www.medicare.gov/MedicareEligibility/home.asp.

 

Chương trình Medicare gồm một số phần, bao gồm Phần A, Phần B, và Phần D.
●● Phần A là bảo hiểm bệnh viện giúp bao trả dịch vụ y tế nội trú trong bệnh viện, các cơ sở hộ lý có chuyên môn, bệnh viện dành cho người hấp hối, và chăm sóc y tế tại gia. Hầu hết mọi người không trả tiền đóng bảo hiểm Phần A bởi họ đã trả thuế Medicare khi làm việc. Nếu quý vị không đủ tiêu chuẩn để được miễn đóng phí bảo hiểm cho Phần A, quý vị có thể mua Phần A nếu đáp ứng được các điều kiện nhất định.
●● Phần B là bảo hiểm y tế giúp bao trả các dịch vụ như các dịch vụ bác sĩ, y tế ngoại trú, thiết bị y tế lâu bền, các dịch vụ y tế tại gia, và các dịch vụ y tế khác cũng như một số dịch vụ phòng ngừa. Nếu muốn hưởng Phần B, quý vị phải trả phí hàng tháng.
●● Phần D là bảo hiểm thuốc kê toa, giúp bao trả các chi phí cho các loại thuốc nhất định mà bác sĩ đã kê để điều trị. Ghi danh vào chương trình Medicare. Phần D là tự nguyện, và quý vị phải trả thêm phí hàng tháng cho chương trình bảo hiểm này.
Thường trú nhân có thể được hưởng Medicare Phần A, Phần B và phần D nếu họ hội đủ một số điều kiện nhất định. Các thường trú nhân 65 tuổi trở lên tự động được ghi danh vào chương trình Medicare Phần A khi họ bắt đầu hưởng trợ cấp nghỉ hưu An Sinh Xã Hội. Nếu quý vị chưa đủ 65 tuổi nhưng hội đủ điều kiện vì những lý do khác, hãy gọi cho văn phòng An Sinh Xã Hội gần quý vị để biết thông tin về ghi danh.

 

Nhìn chung, quý vị phải làm việc tại Hoa Kỳ 10 năm (hoặc 40 quý) để nhận được trợ cấp Medicare Phần A mà không phải trả tiền đóng bảo hiểm. Để biết thêm thông tin về Medicare và để tải Medicare & You– sổ tay hướng dẫn chính thức Medicare của chính phủ Hoa Kỳ – hãy vào trang web www.medicare.gov
Medicaid: Medicaid là một chương trình đồng tài trợ của cả liên bang và tiểu bang dành cho những người thu nhập thấp. Mỗi tiểu bang đặt ra những hướng dẫn riêng về chương trình Medicaid. Medicaid trả cho những dịch vụ y tế nhất định, như là thăm khám bác sĩ, thuốc kê toa và nằm viện. Những thường trú nhân đã nhập cư vào nước Hoa Kỳ trước ngày 22 tháng 8 năm 1996 có thể nhận được Medicaid nếu họ hội đủ điều kiện. Phần lớn các thường trú nhân đã nhập cư vào nước Mỹ từ hoặc sau ngày 22 tháng 8 năm 1996 có thể nhận được các trợ cấ  Medicaid nếu họ đã sống ở Mỹ 5 năm hoặc lâu hơn và hội đủ điều kiện. Để biết thêm thông tin về các dịch vụ Medicaid tại tiểu bang của quý vị, vui lòng truy cập trang web www.medicaid.gov.


Chương Trình Bảo Hiểm Y Tế Dành Cho Trẻ Em (CHIP): Con quý vị có thể được chăm sóc y tế miễn phí hoặc giá thấp thông qua chương trình CHIP của tiểu bang nếu con quý vị hội đủ điều kiện. Nếu mức thu nhập của quý vị quá cao, không đủ tiêu chuẩn để nhận Medicaid, một số tiểu bang có chương trình bảo hiểm y tế dành cho trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ và thiếu niên. Bảo hiểm trả cho việc khám bác sĩ, thuốc kê toa, chăm sóc trong bệnh viện, và những dịch vụ chăm sóc y tế khác. Ở hầu hết các tiểu bang, trẻ em từ 18 tuổi trở xuống, không có bảo hiểm y tế, và sống trong gia đình có thu nhập ở mức giới hạn nào đó thì được xem như hội đủ điều kiện nhận bảo hiểm. Trẻ em có thể được chăm sóc y tế miễn phí hoặc giá thấp mà không ảnh hưởng đến tình trạng nhập cư của cha mẹ.

Những Chương Trình Trợ Cấp Khác Của Liên Bang:
Quý vị hoặc những thành viên trong gia đình có thể hội đủ điều kiện để nhận những khoản trợ cấp liên bang khác, phụ thuộc vào tình trạng nhập cư, thời gian sống ở Hoa Kỳ và mức thu nhập của quý vị. Để tìm hiểu thêm về các dịch vụ sẵn có dành cho quý vị, vui lòng truy cập trang web www.benefits.gov.


Chương Trình Hỗ Trợ Dinh Dưỡng Bổ Sung (SNAP)
Một số người nhập cư, bao gồm trẻ em, có thể đủ điều kiện tham gia Chương Trình Hỗ Trợ Dinh Dưỡng Bổ Sung (SNAP). SNAP trợ cấp cho quý vị để giúp quý vị mua thực phẩm tại các cửa hàng tạp hóa. Một số tiểu bang có chương trình phiếu thực phẩm do tiểu bang cấp quỹ với một số điều kiện hợp lệ khác đối với người nhập cư và các điều kiện này có thể khác nhau giữa các tiểu bang. Để biết thông tin về SNAP và các yêu cầu về tiêu chuẩn tham gia, vui lòng truy cập trang web www.fns.usda.gov/snap. Thông tin về SNAP có sẵn bằng 36 thứ tiếng khác nhau tại www.fns.usda.gov/documents-available-other-languages.

(Nguồn: U.S. Department of Homeland Security, U.S. Citizenship and Immigration Services, Office of Citizenship, Welcome to the United States: A Guide for New Immigrants, Washington, DC, 2015.)

Bài viết được trích từ cẩm nang Hướng Dẫn Dành Cho Người Mới Nhập Cư

bottom of page