ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

 

Ngày có hiệu lực: ngày 01 tháng 05 năm 2018

 

Chào mừng bạn đến với Horizons-us.com.

 

Vui lòng đọc kỹ những điều sau đây vì nó chi phối việc bạn sử dụng các trang Web được lưu trữ bởi và / hoặc các chi nhánh và đối tác khác nhau của nó được sở hữu hoặc quản lý (gọi chung là "", "chúng tôi" hoặc "Trang web"). Bằng cách truy cập hoặc sử dụng Trang web, bạn hoàn toàn đồng ý và đồng ý với các điều khoản và điều kiện sau đây. Nếu bạn không chấp nhận các điều khoản và điều kiện được nêu ở đây, bạn sẽ không được phép sử dụng Trang web.

 

I. PHẠM VI ÁP DỤNG.

Các Điều khoản Sử dụng này áp dụng cho bất kỳ Người dùng nào truy cập Trang web. "Người dùng" là người đã đăng ký thành viên với Trang web của chúng tôi để tham khảo, xem tài liệu hoặc biểu mẫu, tải xuống hoặc in bất kỳ thông tin nào, dù được xuất bản bởi Người dùng hoặc tạo ra bất kỳ dịch vụ và công cụ liên quan nào của Trang web. Người dùng cũng bao gồm bất kỳ ai sử dụng bất kỳ sản phẩm hoặc công cụ nào của chúng tôi mà không đăng ký trên Trang web của chúng tôi, ví dụ: để tìm hiểu thông tin hoặc sử dụng bất kỳ nội dung nào trên Trang web. Các Điều khoản Sử dụng này áp dụng cho tất cả nội dung và dịch vụ được cung cấp thông qua Trang web, kể cả những nội dung và dịch vụ không có sẵn trong "Ngày có hiệu lực" ở trên.

 

II. NGHĨA VỤ ĐĂNG KÝ CỦA BẠN.

Khi xem xét việc bạn sử dụng Trang web của chúng tôi, bạn tuyên bố rằng bạn từ 18 tuổi trở lên và không phải là người bị cấm nhận dịch vụ theo luật của khu vực pháp lý hiện hành. Bạn cũng đồng ý cung cấp thông tin đúng, chính xác, hiện tại và đầy đủ về bản thân như được biểu mẫu đăng ký của Trang web yêu cầu. Bạn xác nhận rằng bạn không có quyền sở hữu tài khoản của mình trên trang web. Nếu bạn hủy tài khoản của mình, tất cả thông tin tài khoản của bạn, bao gồm biểu mẫu, tài liệu, thư giới thiệu và bất kỳ thông tin nào khác bạn đã cung cấp, tạo hoặc liên kết với tài khoản của bạn sẽ bị xóa và xóa khỏi bất kỳ khu vực công cộng nào của Trang web. Thông tin có thể tiếp tục có sẵn trong một khoảng thời gian vì sự chậm trễ trong việc xóa bỏ hoặc thông qua các bản sao được lưu trong bộ nhớ được các bên thứ ba giữ lại.

III. SỬ DỤNG NỘI DUNG TRANG WEB VÀ TÀI LIỆU.

Chúng tôi cấp cho bạn giấy phép không độc quyền, không thể chuyển nhượng, có thể hủy bỏ (a) để truy cập (nhưng không thông qua việc xáo trộn, thu thập thông tin hoặc công nghệ hoặc phần mềm khác được sử dụng để truy cập dữ liệu mà không có sự đồng ý rõ ràng) và sử dụng Trang web nghiêm ngặt phù hợp với Thỏa thuận này; (b) sử dụng Trang web chỉ dành cho mục đích cá nhân, học tập, phi thương mại; (c) chia sẻ kết quả của bạn với bạn bè, người thân và cố vấn đáng tin cậy với mục đích hỗ trợ bạn với các vấn đề cá nhân của bạn hoặc hướng dẫn họ về sự sẵn có của trang Web; (d) để in ra thông tin rời rạc từ Trang web chỉ vì mục đích cá nhân, phi thương mại miễn là bạn duy trì tất cả bản quyền và các chính sách khác có trong đó. Không có bản in hoặc phiên bản điện tử của bất kỳ phần nào của Trang web hoặc nội dung của Trang web có thể được bạn sử dụng trong bất kỳ vụ kiện tụng nào trong bất kỳ trường hợp nào. Giấy phép của bạn để truy cập và sử dụng Trang web và mọi thông tin, tài liệu hoặc Tài liệu trong đó (được định nghĩa chung là "Nội dung và Tài liệu") phải tuân thủ các hạn chế và cấm sử dụng sau đây: Bạn không được sao chép (in) mục đích giới hạn được phép), tái xuất bản, hiển thị, phân phối, truyền tải, bán, cho thuê, cho mượn hoặc cung cấp dưới mọi hình thức hoặc bất kỳ phương tiện nào hoặc bất kỳ phần nào của Trang web hoặc bất kỳ Nội dung và Tài liệu nào được truy xuất từ ​​đó thể hiện sự cho phép bằng văn bản; (b) sử dụng Trang web hoặc bất kỳ tài liệu nào thu được từ Trang web để phát triển hoặc hình thành, bất kỳ hệ thống thông tin, lưu trữ và truy xuất, cơ sở dữ liệu, cơ sở thông tin hoặc tài nguyên tương tự nào (trong bất kỳ phương tiện nào hiện có hoặc sau này được phát triển), được cung cấp cho phân phối thương mại dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm thông qua bán hàng, cấp phép, cho thuê, đăng ký hoặc bất kỳ cơ chế phân phối thương mại nào khác.

 

IV. QUY TẮC TRANG WEB.

1. Để cung cấp một cộng đồng thân thiện và hiệu quả trên trang web của chúng tôi và để cải thiện sự an toàn và bảo mật của trang web của chúng tôi, chúng tôi yêu cầu bạn tuân thủ các quy tắc sau:

(a) Không cung cấp tên người dùng hoặc mật khẩu cho người khác. Bạn có trách nhiệm duy trì tính bảo mật của tên người dùng và mật khẩu của bạn để bảo vệ thông tin của bạn. Bạn chịu trách nhiệm đối với tất cả việc sử dụng đăng ký của mình, dù bạn có được phép hay không. Nếu những người khác sử dụng mật khẩu của bạn để đăng tài liệu không phù hợp trên Trang web, bạn có nguy cơ mất quyền truy cập của bạn vào Trang web. Bạn đồng ý thông báo ngay lập tức về bất kỳ việc sử dụng trái phép đăng ký và mật khẩu của bạn.

(b) Không trả lời các bài đăng của người dùng khác dưới bất kỳ hình thức nào hoặc cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích dự kiến.

(c) Không trình bày nội dung hoặc tài liệu (hoặc cho phép nội dung và tài liệu được trình bày) từ một trang web của bên thứ ba.

(d) Không xóa hoặc sửa đổi bất kỳ tài liệu nào được đăng bởi bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác.

(e) Không vi phạm hoặc cố gắng vi phạm bảo mật của trang web.

(f) Không truy cập dữ liệu không nhằm mục đích sử dụng của bạn.

(g) Không đăng nhập vào một máy chủ hoặc tài khoản mà bạn không được phép sử dụng.

h) Không sử dụng Trang web để quảng cáo hoặc đề nghị bán hoặc mua bất kỳ hàng hóa hoặc dịch vụ nào.

(i) Không sử dụng Trang web vì bất kỳ mục đích bất hợp pháp hoặc bất kỳ cách nào vi phạm pháp luật hoặc quy định quốc tế, liên bang hoặc địa phương, sẽ vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba hoặc theo cách phỉ báng, tục tĩu, lạm dụng hoặc thù hận.

(j) Không cố gắng thăm dò, quét hoặc kiểm tra lỗ hổng của hệ thống hoặc mạng hoặc vi phạm các biện pháp bảo mật hoặc xác thực mà không có sự cho phép thích hợp.

(k) Không cố can thiệp vào dịch vụ đối với bất kỳ Người dùng, máy chủ hoặc mạng nào, bao gồm, không giới hạn, thông qua phương tiện gửi vi-rút đến Trang web, quá tải, "tràn ngập", "gửi bom qua thư" hoặc "lỗi".

(l) Không sửa đổi, điều chỉnh, dịch, thiết kế đối chiếu, dịch ngược hoặc tháo rời bất kỳ phần nào của Trang web.

(m) Không gửi email SPAM hoặc email thương mại dưới bất kỳ hình thức nào và không gửi bất kỳ e-mail không được yêu cầu nào đến các cá nhân, tổ chức hoặc Người dùng.

(n) Không giả mạo bất kỳ tiêu đề gói TCP / IP hoặc bất kỳ phần nào của thông tin tiêu đề trong bất kỳ e-mail hoặc nhóm tin nào.

(o) Không cố gắng hoặc thực sự truy cập Trang web bằng bất kỳ phương tiện nào khác ngoài các giao diện được cung cấp bởi Trang web hoặc bằng cách điều hướng đến https://horizons-us.com bằng cách sử dụng trình duyệt web. Lệnh cấm này bao gồm truy cập hoặc cố gắng truy cập Trang web bằng bất kỳ dịch vụ bên thứ ba nào, bao gồm các nền tảng phần mềm như một dịch vụ tổng hợp quyền truy cập vào nhiều dịch vụ, bao gồm.

(p) Không sử dụng phần mềm, thiết bị, rô bốt, các phương tiện hoặc quy trình khác để truy cập, "lưu trữ", "thu thập dữ liệu" hoặc "gián điệp" bất kỳ trang web hoặc dịch vụ nào khác có trong hoặc trên Trang web.

(q) Không sử dụng hoặc sao chép thông tin, nội dung hoặc bất kỳ dữ liệu nào bạn xem và / hoặc lấy từ Trang web để cung cấp bất kỳ dịch vụ nào có tính cạnh tranh, theo quyết định riêng của mình, với Trang web.

(r) Báo cáo các bài đăng hoặc hành vi không phù hợp tới cs@horizons-us.com.

2. Vi phạm bất kỳ Quy định nào trong số này có thể dẫn đến trách nhiệm dân sự hoặc hình sự sẽ điều tra các sự cố liên quan đến vi phạm đó và có thể liên quan và hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật trong việc truy tố Người dùng liên quan đến vi phạm đó. Nếu xác định bạn đã nhầm lẫn hoặc vi phạm các quy tắc này hoặc Điều khoản sử dụng, chúng tôi bảo lưu quyền chấm dứt Thỏa thuận này và việc bạn sử dụng Trang web. Trách nhiệm của bạn là đảm bảo rằng việc bạn sử dụng Trang web tuân thủ các Điều khoản Sử dụng này và tất cả các luật hiện hành.

 

V. GÓP Ý VỚI TRANG WEB

1. Trong kết nối với các dịch vụ nhất định có sẵn trên Trang web, chẳng hạn như (các) sản phẩm Mẫu hoặc Tài liệu, bạn có thể chọn tải lên và phân phối tài liệu hoặc các tài liệu khác cho Trang web ("Tài liệu"). Việc bạn gửi thông tin đến Trang web, bao gồm việc tải lên Tài liệu cũng được điều chỉnh bởi Chính sách Bảo mật của, các điều khoản được tích hợp đầy đủ bằng cách tham chiếu tại đây. Bạn đồng ý rằng bạn tự chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ Tài liệu nào bạn đăng lên Trang web và bất kỳ hậu quả nào phát sinh từ việc đăng tải như vậy. Để duy trì tính toàn vẹn của Trang web của chúng tôi và quảng bá trải nghiệm tích cực cho tất cả người dùng, bạn phải tuân thủ các quy tắc sau:

(a) Tài liệu của bạn có thể không bao gồm: (i) thông tin bí mật hoặc riêng tư của người khác bao gồm thông tin không công khai về cá nhân, công ty hoặc tổ chức mà bạn không có quyền tuyên truyền hoặc xuất bản hoặc giữ quyền sở hữu, bất kỳ lý do gì; (ii) tài liệu vi phạm hoặc chiếm đoạt bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào khác hoặc vi phạm quyền riêng tư hoặc quyền công khai của người khác; (iii) từ khóa văn bản màu trắng (bao gồm bất kỳ từ nào được nhúng trong Tài liệu và bị ẩn khỏi Người dùng); (iv) bất cứ điều gì khiêu dâm, tục tĩu, phỉ báng, đe dọa, quấy rối, lạm dụng hoặc thù hận; (v) bất cứ điều gì gây lúng túng hoặc gây khó chịu cho người hoặc tổ chức khác; (vi) bất cứ điều gì có thể dẫn đến trách nhiệm hình sự hoặc dân sự, (vii) bất cứ điều gì khuyến khích hành vi cấu thành tội phạm hình sự; (viii) bất cứ điều gì khuyến khích hoặc cung cấp thông tin hướng dẫn về các hoạt động hoặc hoạt động bất hợp pháp như "hack", "nứt" hoặc "phreaking"; (ix) bất kỳ vi rút, bom thời gian, phần mềm gián điệp, phần mềm độc hại hoặc mã máy tính, tệp hoặc chương trình có hại hoặc xâm lấn hoặc có thể, hoặc nhằm mục đích gây thiệt hại hoặc chiếm đoạt hoạt động hoặc theo dõi việc sử dụng, bất kỳ phần cứng, phần mềm hoặc thiết bị nào; hoặc là (x) bất kỳ quảng cáo không được yêu cầu hoặc trái phép, tài liệu quảng cáo, "thư rác", "spam", "thư chuỗi", "sơ đồ kim tự tháp" hoặc cơ hội đầu tư hoặc bất kỳ hình thức chào mời nào khác. (b) Bạn không được sử dụng Tài liệu của mình để: (i) mạo danh người khác, sống hoặc đã chết; (ii) đăng thông tin sai lệch, không chính xác hoặc gây nhầm lẫn; (iii) đăng quảng cáo hoặc yêu cầu kinh doanh; (iv) các chữ cái hoặc chuỗi kim tự tháp; (v) đăng ý kiến ​​hoặc thông báo, thương mại hoặc bằng cách khác; hoặc (vi) hạn chế hoặc ngăn cản bất kỳ người nào khác sử dụng Trang web (bao gồm nhưng không giới hạn bằng cách hack hoặc xóa bất kỳ phần nào của Trang web). (c) Tài liệu Tài liệu phải (i) chứa Tài liệu chính xác của một cá nhân sống cũng là Người dùng; (ii) không chứa bất cứ điều gì chỉ ra rằng những người khác nên gửi email để biết thêm chi tiết. Tài liệu có thể không tính phí hoặc hạn chế quyền truy cập đầy đủ vào tất cả thông tin Tài liệu. (d) Nếu có thể, tất cả các Tài liệu phải được cập nhật thường xuyên để đảm bảo rằng chúng đúng, chính xác và đầy đủ. (e) Nếu bạn có ý tưởng hoặc thông tin mà bạn muốn giữ bí mật hoặc không muốn người khác sử dụng hoặc không tuân theo quyền của bên thứ ba có thể bị vi phạm bởi việc chia sẻ nó, đừng đăng nó lên bất kỳ phần nào của Trang web hoặc bất kỳ trang web nào khác.

2. Bạn không có nghĩa vụ đánh giá các tài liệu được đăng trên trang web, nhưng nó có thể chọn để làm như vậy. Các tài liệu được phát hiện vi phạm các Điều khoản Sử dụng này có thể bị xóa theo quyết định của riêng bạn và có thể dẫn đến việc chấm dứt việc bạn sử dụng Trang web hoặc các dịch vụ của chúng tôi.

3. Các Điều khoản Đặc biệt liên quan đến Hồ sơ và Tài liệu: Xin lưu ý rằng, như một phần của các dịch vụ được cung cấp trên Trang web của chúng tôi, cho phép tạo hồ sơ điện tử và địa chỉ email cho cá nhân đăng ký Trang web (Người dùng của chúng tôi) và tài liệu được lưu vào Trang ("Hồ sơ"). Các hồ sơ này có thể bao gồm các tính năng nâng cao như đồ họa, hình ảnh, văn bản, tin nhắn được đăng tải, v.v. sẽ không sàng lọc hoặc xem xét bất kỳ tài liệu nào được đăng tải / tải lên của Người dùng để xác định sự phù hợp cho việc làm. Nó không phải là một đại lý cho bất kỳ cá nhân nào gửi Tài liệu của họ hoặc các tài liệu khác thông qua Trang web hoặc bất kỳ công ty nào có thể xem Tài liệu hoặc tài liệu của cá nhân thông qua Trang web. Không có gì ở đây tạo ra một chủ nhân-nhân viên, cơ quan hoặc mối quan hệ khác giữa và cá nhân đó. không chịu trách nhiệm về, kiểm soát hoặc trách nhiệm pháp lý liên quan đến tuyển dụng, thuê hoặc bất kỳ quyết định nào khác liên quan đến việc làm liên quan đến Tài liệu hoặc cá nhân sử dụng Trang web. Trang web hoạt động như, trong số những thứ khác, một địa điểm để Người dùng tạo và chỉnh sửa Tài liệu và cho người khác xem Tài liệu đó khi Người dùng cấp quyền. không xem xét, sàng lọc, chỉnh sửa hoặc theo dõi các Tài liệu được đăng trên Trang web của chúng tôi hoặc đưa ra bất kỳ bản án nào về hoặc lựa chọn Tài liệu hoặc cá nhân. không tham gia vào giao dịch thực tế giữa đối tác tiềm năng và bất kỳ Người dùng nào thông qua Trang web và không kiểm soát Tài liệu hoặc chất lượng, sự thật, độ chính xác, độ tin cậy, đầy đủ hoặc kịp thời của tài liệu đó. không đại diện hoặc đảm bảo về bất kỳ tài liệu nào Người dùng đăng trên Trang web của chúng tôi.

4. Thông báo đặc biệt về trạng thái và / hoặc mối quan hệ với Người dùng: Chúng tôi không phải là luật sư được cấp phép hoặc công ty luật.. Bằng cách sử dụng trang web này, bạn thừa nhận rằng, và các chi nhánh của nó không cung cấp cho bạn tư vấn pháp lý hoặc làm luật sư và bạn chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả hoặc chi phí nào liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web này. Kông yêu cầu các biểu mẫu và Tài liệu hoàn chỉnh và phù hợp để sử dụng trong mọi tình huống và khu vực pháp lý. Bạn nên tìm tư vấn pháp lý của riêng bạn trước khi dựa vào bất kỳ Tài liệu nào cho bất kỳ hợp đồng, thỏa thuận hoặc giao dịch nào hợp lý có thể được hiểu là quá phức tạp đối với các loại Tài liệu có sẵn trên Trang web. Bạn xác nhận rằng đây không phải là một bên của bất kỳ thỏa thuận nào bạn nhập vào do việc sử dụng bất kỳ Tài liệu nào mà bạn tạo, sử dụng hoặc tải xuống từ Trang web. Việc sử dụng Trang web và bất kỳ Tài liệu nào không cấu thành mối quan hệ luật sư-khách hàng, liên doanh hoặc quan hệ đối tác giữa và bất kỳ Người dùng hoặc bên thứ ba nào.

VI. THANH TOÁN.

1. Trong khi nhiều dịch vụ được cung cấp trên Trang web được cung cấp miễn phí, một số Dịch vụ của chúng tôi yêu cầu thanh toán. Để sử dụng các dịch vụ của chúng tôi có phí liên quan đến chúng, bạn phải chọn phương thức thanh toán và cung cấp thông tin thanh toán và thanh toán chính xác khi được nhắc. Bạn đồng ý thanh toán tất cả các khoản phí phát sinh trong tài khoản của mình, bao gồm tất cả các khoản thuế, phí và phụ phí hiện hành. Bạn ủy quyền tính phí phương thức thanh toán được chỉ định của bạn cho các khoản phí đó. Nếu trong trường hợp này, vì bất kỳ lý do gì, chúng tôi không nhận được thanh toán từ phương thức thanh toán được chỉ định của bạn, bạn đồng ý thanh toán tất cả số tiền đến hạn theo yêu cầu của hoặc người điều hành. Mỗi khi bạn sử dụng Trang web, bạn xác nhận lại rằng (i) (hoặc nhà cung cấp được chỉ định làm đại lý thanh toán) được ủy quyền tính phí phương thức thanh toán được chỉ định của bạn; (ii) có thể gửi các khoản phí phát sinh trong tài khoản của bạn để thanh toán; và (iii) bạn sẽ chịu trách nhiệm cho các khoản phí đó.


VII. CHÍNH SÁCH HOÀN TRẢ VÀ TRAO ĐỔI.

Chúng tôi mong muốn bạn hài lòng 100% với các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Nếu bạn ít hài lòng hơn hoặc cảm thấy đã xảy ra lỗi trong thanh toán, vui lòng liên hệ với chúng tôi ngay để chúng tôi có thể giúp bạn giải quyết vấn đề. Nếu bạn vẫn không hài lòng, bạn có thể yêu cầu hoàn lại tiền tối đa 07 ngày sau khi đăng ký lần đầu bất kỳ dịch vụ nào được cung cấp trên Trang web. Sau 07 ngày, bạn có thể hủy đăng ký hoặc truy cập vào Trang web, nhưng bạn sẽ không được hoàn tiền.

 

VIII. CÁC BÊN THỨ BA.

1. Các bên thứ ba cung cấp dịch vụ hoặc cung cấp tài liệu thông qua các trang trên Trang web của chúng tôi. Bạn cũng có thể có quyền truy cập vào các trang web khác trên Internet thông qua các trang trên Trang web của chúng tôi. Bằng cách cung cấp dịch vụ này, chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với thông tin hoặc ấn phẩm của bên thứ ba trên Internet ngay cả khi bạn truy cập chúng thông qua các trang này. Thư từ hoặc giao dịch kinh doanh của bạn, hoặc tham gia vào các quảng cáo, nhà quảng cáo được tìm thấy trên hoặc thông qua Trang web, bao gồm thanh toán và phân phối hàng hóa hoặc dịch vụ có liên quan và bất kỳ điều khoản, điều kiện, bảo đảm hoặc đại diện nào khác liên quan đến các giao dịch đó. bên thứ ba đó. Bạn đồng ý rằng sẽ không chịu trách nhiệm hoặc chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do kết quả của bất kỳ giao dịch nào hoặc do sự hiện diện của các liên kết và / hoặc quảng cáo của bên thứ ba đó trên Trang web và từ chối trách nhiệm hoặc trách nhiệm đối với bất kỳ tài liệu nào được các bên thứ ba truyền đạt thông qua các trang này hoặc cho mọi khiếu nại, thiệt hại hoặc tổn thất phát sinh từ việc sử dụng chúng.

2. Chúng tôi và / hoặc bên thứ ba có thể cung cấp thông qua các dịch vụ Trang web (ví dụ, bảng tin, chức năng trò chuyện và các tính năng nhận xét trên blog, trong số những thứ khác) mà bạn có thể đăng thông tin và tài liệu (mỗi, một " Diễn đàn"). XIN VUI LÒNG THẬN TRỌNG NHỮNG HÌNH ẢNH CÓ THỂ ĐƯỢC CUNG CẤP CỦA BÊN THỨ BA VÀ CÓ THỂ CÓ ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG KHÁC VỚI HỢP ĐỒNG NÀY.


IX. ĐẠI DIỆN VÀ BẢO ĐẢM.

1. Horizions không chịu trách nhiệm và bảo đảm cho các thông tin cung cấp bởi bên thứ ba. Nội dung và Tài liệu của họ (bao gồm, không giới hạn, tài liệu được bên thứ ba truyền đạt) hoặc thông tin liên lạc từ đại diện Dịch vụ Khách hàng, tất cả đều được cung cấp trên "nguyên trạng" và "có sẵn" trên trang web. Chúng tôi không chịu trách nhiệm hay bảo đảm các dịch vụ hoặc sản phẩm được cung cấp bởi các trang này hoặc bất kỳ đại diện dịch vụ khách hàng nào sẽ không bị gián đoạn hoặc không có lỗi, các lỗi đó sẽ được sửa chữa hoặc các trang hoặc máy chủ cung cấp chúng không có vi-rút, sâu hoặc các tác hại khác các thành phần. Nếu việc bạn sử dụng kết quả Trang web trực tiếp hoặc gián tiếp trong nhu cầu phục vụ hoặc thay thế thiết bị hoặc dữ liệu, thì chúng tôi không chịu trách nhiệm cho các chi phí đó.

2. Không có nội dung nào trên Trang web được coi là xác nhận, đại diện hoặc bảo hành đối với bất kỳ Người dùng hoặc bên thứ ba nào, cho dù liên quan đến trang web, sản phẩm, dịch vụ, trải nghiệm, tuyển dụng hoặc cách khác. Không có lời khuyên hoặc thông tin nào được thu thập bởi bất kỳ Người dùng nào hoặc nhân viên của họ sẽ tạo bất kỳ bảo hành nào không được cung cấp rõ ràng trong Thỏa thuận này. Bạn đồng ý rằng bất kỳ sự phụ thuộc nào vào tài liệu / thông tin do Người dùng đăng hoặc trên bất kỳ hình thức giao tiếp nào khác với Người dùng là rủi ro của riêng bạn. Trang web của chúng tôi đóng vai trò như một cổng thông tin và phân phối trực tuyến thông tin do người dùng gửi và không có nghĩa vụ sàng lọc thông tin hoặc thông tin trước và không chịu trách nhiệm kiểm tra hoặc giám sát tài liệu hoặc thông tin do người dùng đăng, mặc dù chúng tôi có có quyền làm như vậy.

3. Không bảo đảm kết quả. không đại diện hoặc đảm bảo về hiệu quả hoặc tính kịp thời của Trang web trong các mục tiêu của Người dùng. không đảm bảo rằng Tài liệu được tạo, kiểm tra hoặc đánh giá bằng Trang web, Tài liệu được viết bởi hoặc tài liệu do Người dùng đăng sẽ dẫn đến thỏa thuận, hợp đồng hoặc đơn đăng ký thành công vì bất kỳ lý do nào được thực hiện bởi bất kỳ Người dùng hoặc bên thứ ba nào.

4. Người đại diện và bảo đảm. Bạn đại diện và đảm bảo rằng bạn (i) đang sử dụng Nội dung và Tài liệu chỉ để sử dụng cho mục đích cá nhân của riêng bạn chứ không phải cho bất kỳ mục đích kinh doanh hoặc nghiên cứu nào; (ii) không phải là chuyên gia nhân sự, nhà nghiên cứu, thuê người quản lý hoặc nhân viên tương tự của một doanh nghiệp hoặc tổ chức đang tuyển dụng việc làm hoặc kích hoạt Nội dung và Tài liệu để sử dụng trong công việc của bạn hoặc vì lợi ích của chủ lao động hoặc tổ chức của bạn; (iii) sẽ không sử dụng Nội dung và Tài liệu vì mục đích thương mại và sẽ không tổng hợp, phân phối lại hoặc truyền nội dung và tài liệu cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác; và (iv) sẽ không sử dụng (hoặc lập kế hoạch, khuyến khích hoặc giúp đỡ người khác sử dụng) Trang web vì bất kỳ mục đích nào hoặc theo bất kỳ cách nào bị cấm bởi các Điều khoản Sử dụng này hoặc theo luật hiện hành.

Nếu có bất kỳ sự tranh chấp nào, qui tắc và luật sẽ được áp dụng theo Luật Ban Hành tại bang New Hampshire, Mỹ.

X. KHUYẾN CÁO TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ.

BẠN HIỂU RÕ RÀNG VÀ ĐỒNG Ý LÀ HORIZONS VÀ BẤT KỲ NGƯỜI NÀO ĐÃ ĐƯỢC THAM GIA TRONG VIỆC TẠO RA, SẢN XUẤT, HOẶC TRUYỀN BÁ CÁC TRANG, DỊCH VỤ VÀ NỘI DUNG VÀ TÀI LIỆU NÀY SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VỚI BẠN  CHO BẤT KỲ TỔN THẤT TRỰC TIẾP HOẶC GIÁN TIẾP NÀO BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, THIỆT HẠI DO MẤT LỢI NHUẬN, SỬ DỤNG, DỮ LIỆU (BAO GỒM, KHÔNG GIỚI HẠN, BẤT KỲ VĂN BẢN VIẾT HAY VĂN BẢN DO HORIZONS TẠO RA, VÀ BẤT KỲ THÔNG TIN KHÁC ĐƯỢC CUNG CẤP TRONG HỆ THỐNG KẾT NỐI) HOẶC NHỮNG MẤT MÁT HỮU HÌNH KHÁC (THẬM CHÍ HORIZONS ĐÃ KHUYẾN CÁO VỀ NHỮNG KHẢ NĂNG CÓ THỂ XẢY RA), KẾT QUẢ DO: (I) SỬ DỤNG HOẶC KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG SỬ DỤNG TRANG WEB; (II) CHI PHÍ THỦ TỤC HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ ĐỐI VỚI CÁC HÀNG HOÁ, DỮ LIỆU, THÔNG TIN HOẶC DỊCH VỤ MUA HOẶC THU HỒI HOẶC THÔNG ĐIỆP ĐƯỢC NHẬN ĐƯỢC HOẶC GIAO DỊCH TỪ TRANG WEB; (III) TRUY CẬP KHÔNG ỦY QUYỀN HOẶC VIỆC THAY ĐỔI TRUYỀN PHÁT THÔNG TIN DỮ LIỆU CỦA BẠN; (IV) BÁO CÁO HOẶC ĐIỀU HÀNH CỦA BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO TRÊN TRANG WEB; HOẶC (V) MỌI VẤN ĐỀ KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN TRANG WEB. HORIZONS CÓ QUYỀN CHỈNH SỬA HOẶC NGƯNG CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÊN TRANG WEB TẠM THỜI HOẶC VĨNH VIỄN BẤT KỲ LÚC NÀO MÀ KHÔNG CẦN THÔNG BÁO TRƯỚC. HỌC VIÊN TẠI HORIZONS SẼ ĐƯỢC THÔNG BÁO VÀ ĐỀN BÙ PHẦN CHƯA HOÀN THÀNH NẾU ĐIỀU KHÔNG MONG MUỐN NÀY XẢY RA. BẠN ĐỒNG Ý RẰNG SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẠN HAY BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, NGƯNG CUNG CẤP WEBSITE TẠM THỜI HOẶC VĨNH VIỄN.

BỞI VÌ VIỆC ỦY QUYỀN SỬ DỤNG TRÊN MẠNG LÀ KHÓ VÌ NÓ KHÔNG THỂ XÁC NHẬN ĐƯỢC DANH TÍNH CỦA TỪNG NGƯỜI DÙNG. CHÚNG TÔI KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN NHỮNG VẤN ĐỀ GIỮA NGƯỜI DÙNG CHO NGƯỜI DÙNG HAY KIỂM SOÁT NGƯỜI THAM GIA NGƯỜI THAM GIA BẤT KỲ TRANG WEB NÀO. DO ĐÓ, TRONG TRƯỜNG HỢP BẠN CÓ TRANH CHẤP VỚI MỘT HAY NHIỀU NGƯƠI SỬ DỤNG, BẠN KHÔNG ĐƯỢC PHÉP KHIẾU NẠI, YÊU CẦU KHIẾU NẠI CHO BẤT KỲ TRANH CHẤP CỐ Ý HAY TỰ NHIÊN, BIẾT HAY KHÔNG BIẾT, CÓ BẰNG CHỨNG HOẶC KHÔNG CÓ BẰNG CHỪNG, ĐƯỢC CÔNG BỐ HOẶC KHÔNG ĐƯỢC CÔNG BỐ ĐỐI VỚI HORIZONS  (ĐẠI LÝ, CHI NHÁNH HOẶC NHÂN VIÊN CỦA CHÚNG TÔI ) CHO CÁC TRANH CHẤP ĐÓ.

 

XI QUYỀN SỞ HỮU.

  1. Trang web và tất cả quyền, tên và mô hình hoạt đồng thuộc quyền sở duy nhất của và / hoặc các chi nhánh của nó (bao gồm cả công ty mẹ) hoặc người cấp phép và được bảo vệ bởi bản quyền của Hoa Kỳ. "HORIZONS" và logo thiết kế đã được đăng ký. Tất cả các sản phẩm và tên dịch vụ liên quan, nhãn hiệu thiết kế và khẩu hiệu cũng là nhãn hiệu dịch vụ hoặc nhãn hiệu của. Ngoài ra, "giao diên" và "cảm nhận" của Trang web (bao gồm kết hợp màu sắc, hình dạng nút, bố cục, thiết kế và tất cả các yếu tố đồ họa khác) được bảo vệ bởi Đạo luật Bản quyền. Tất cả các nhãn hiệu sản phẩm và dịch vụ khác có trên Trang web là nhãn hiệu của chủ sở hữu tương ứng. Bạn đồng ý rằng Trang web và bất kỳ phần mềm nào được sử dụng liên quan đến Trang web đều chứa thông tin độc quyền và bí mật được bảo vệ bởi sở hữu trí tuệ hiện hành và các luật khác. Bạn cũng đồng ý rằng nội dung, bao gồm mọi thử nghiệm và / hoặc báo cáo, có trong quảng cáo hoặc thông tin được cung cấp cho bạn thông qua Trang web hoặc nhà quảng cáo được bảo vệ bởi bản quyền, nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, bằng sáng chế hoặc các quyền và luật độc quyền khác. Trừ khi được luật pháp hiện hành cho phép hoặc được nhà quảng cáo hoặc nhà quảng cáo cho phép (nếu có), bạn đồng ý không sửa đổi, thuê, cho thuê, cho mượn, bán, phân phối hoặc tạo các tác phẩm phái sinh dựa trên Dịch vụ hoặc Phần mềm, toàn bộ hoặc một phần . cũng bảo lưu quyền sử dụng tác phẩm của mình, bao gồm, không hạn chế, bất kỳ Tài liệu nào được viết bởi HORIZONS, trong tài liệu hướng dẫn hoặc khuyến mại tuân theo Chính sách bảo mật.

  2. Người dùng vẫn giữ quyền sở hữu bất kỳ tài liệu nào mà bạn, Người dùng, gửi qua Trang web (mỗi, một "Nội dung gửi"). Tuy nhiên, để làm cho Nội dung gửi của bạn có sẵn trên Trang web và cung cấp cho bạn các dịch vụ phù hợp nhất với Nội dung gửi đó, cần một số quyền nhất định đối với Nội dung gửi của bạn. Như vậy, bằng cách gửi tài liệu cho Trang web của chúng tôi, bao gồm Tài liệu, bạn cấp cho người được chỉ định trên toàn thế giới, không độc quyền, có thể chuyển nhượng, không có tiền bản quyền, được thanh toán đầy đủ, vĩnh viễn, không thể thu hồi, mà không cần bồi thường hoặc thông báo thêm: (a) sử dụng, sao chép, phân phối, thích ứng (bao gồm nhưng không giới hạn chỉnh sửa, sửa đổi, dịch và định dạng lại), tái tạo các tác phẩm, hiển thị công khai và công khai thực hiện các nội dung gửi đó. Nội dung gửi đó bây giờ được biết hoặc sau này được phát triển, cho mục đích kinh doanh, tiếp thị và quảng cáo và (b) để cấp phép lại các quyền nói trên, thông qua nhiều tầng, đến mức tối đa được luật hiện hành cho phép; tuy nhiên, trong mỗi trường hợp, đối với tài liệu Tài liệu bạn gửi, các quyền đó sẽ phải tuân theo mọi hạn chế hoặc giới hạn do bạn tạo ra liên quan đến việc tạo hoặc duy trì Tài liệu đó (ví dụ, nếu bạn giới hạn tính khả dụng của Tài liệu, sẽ sử dụng các nỗ lực hợp lý về mặt thương mại để đảm bảo rằng tính khả dụng của Tài liệu của bạn tuân thủ các cài đặt bạn đã chọn). Bằng cách giải thích thêm, sẽ không thể thực hiện nhiều dịch vụ mà chúng tôi cung cấp mà không cần bạn cấp các quyền này. Ví dụ, không có quyền "thích nghi", chúng tôi sẽ không thể thực hiện các thay đổi cần thiết đối với Nội dung gửi để các Nội dung gửi đáp ứng các tiêu chí kỹ thuật của chúng tôi; mà không có quyền sao chép, chúng tôi sẽ không thể sao chép các bản đệ trình trên các máy chủ của chúng tôi để đăng các bài nộp. Như đã nói, giấy phép này không độc quyền (vì vậy bạn có thể cấp phép cho những người khác), trên toàn thế giới (vì Internet là toàn cầu trong phạm vi của nó), được thanh toán đầy đủ và miễn phí bản quyền (để chúng tôi không phải trả tiền cho bạn để đăng bài gửi của bạn) và có thể cấp phép lại thông qua nhiều tầng (để chúng tôi có thể sử dụng các nhà thầu phụ của chúng tôi để cung cấp Dịch vụ).

  3. Đối với mỗi Thông tin, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn có tất cả các quyền cần thiết để cấp giấy phép được cấp trong phần này và việc gửi đó và việc bạn cung cấp giấy phép đó đến và thông qua Trang web tuân thủ tất cả các luật, quy tắc và quy định hiện hành. Bạn thừa nhận rằng bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm xác minh bất kỳ và tất cả thông tin trong bất kỳ Nội dung gửi nào, bao gồm, nhưng không giới hạn, xác nhận dữ liệu, điều khoản hoặc ngôn ngữ của riêng bạn và không chịu trách nhiệm sửa bất kỳ thông tin nào được cung cấp cho bên thứ ba. Bạn tiếp tục hủy bỏ bất kỳ quyền "đạo đức" hoặc các quyền khác liên quan đến phân bổ quyền tác giả hoặc tính toàn vẹn của tài liệu liên quan đến mỗi Thông tin mà bạn có thể có theo bất kỳ luật hiện hành nào theo bất kỳ lý thuyết pháp lý nào. 4. Khiếu nại vi phạm bản quyền. Nếu bạn thực sự tin rằng tài liệu có sẵn trên Trang web vi phạm bản quyền của bạn, hãy gửi thông báo yêu cầu chúng tôi xóa tài liệu hoặc chặn quyền truy cập vào tài liệu đó. Nếu bạn tin tưởng rằng một người nào đó đã gửi nhầm thông báo vi phạm bản quyền chống lại bạn, hãy gửi thông báo chống khiếu nại. Thông báo và thông báo phản đối phải đáp ứng các yêu cầu theo luật định hiện hành được áp đặt bởi luật liên bang (xem http://www.copyright.gov/ để biết chi tiết). Xem bên dưới "Thông tin hoặc khiếu nại" để biết nơi gửi thông báo hoặc thông báo phản đối.

 

XII. PHÙ HỢP CHO SỬ DỤNG. Không có kiểm tra thông tin / tài liệu trên các trang này là thích hợp hoặc có sẵn để sử dụng ở bất kỳ vị trí cụ thể nào. Những người chọn truy cập các trang này làm như vậy theo sáng kiến ​​riêng của họ và chịu trách nhiệm tuân thủ luật pháp địa phương.
XIII.QUI TRÌNH XÉT XỬ. PHẦN NÀY CUNG CẤP CHO BƯỚC CUỐI CÙNG GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP TRƯỚC KHI RA TÒA. Trước khi phân xử bất kỳ tranh chấp nào, trước tiên bạn phải liên hệ qua email support@anhnguhorizons.com, để chúng tôi có thể làm việc để giải quyết tranh chấp. Tương tự, trước tiên, chúng tôi phải liên hệ với bạn theo địa chỉ email gần đây nhất mà chúng tôi có trong hồ sơ cho bạn trước khi đưa ra tranh chấp cho trọng tài. Trong trường hợp chúng tôi không thể giải quyết tranh chấp trong vòng sáu mươi (60) ngày kể từ ngày thông báo bởi một trong hai bên hoặc nếu không thể liên lạc với bạn, bạn không trả lời những nỗ lực của chúng tôi để liên lạc với bạn hoặc bạn không tham gia vào các cuộc thảo luận giải quyết tốt chúng tôi, sau đó các thủ tục sau đây sẽ được áp dụng. Tất cả các tranh chấp phát sinh theo hoặc liên quan đến Thỏa thuận này sẽ được giải quyết bởi trọng tài do Hiệp hội trọng tài Mỹ quản lý theo các Quy tắc trọng tài thương mại và các thủ tục bổ sung cho các tranh chấp liên quan đến người tiêu dùng ("Thủ tục bổ sung"), được sửa đổi theo các điều khoản của Thỏa thuận này. Các thủ tục bổ sung có sẵn trực tuyến tại www.adr.org. Trong phạm vi mà trọng tài xét thấy hợp lý, trọng tài sẽ tiến hành phiên điều trần, nếu có, bằng teleconference hoặc hội nghị video, thay vì xuất hiện cá nhân. Bất kỳ sự xuất hiện trực tiếp nào được yêu cầu bởi trọng tài viên sẽ được tổ chức tại Hudson, NH. Quyết định của trọng tài viên sẽ dựa trên các luật cơ bản của Tiểu bang New Hampshire mà không quan tâm đến các nguyên tắc xung đột pháp luật của nó. Thủ tục trọng tài sẽ được tiến hành bằng tiếng Anh và được tiến hành theo cách bảo tồn tính bảo mật. Quyết định của trọng tài viên sẽ tuân theo ý nghĩa đơn giản của các tài liệu liên quan và sẽ là quyết định cuối cùng và ràng buộc. Giải thưởng được đưa ra bởi trọng tài viên có thể được xác nhận và thi hành tại bất kỳ tòa án nào có thẩm quyền của mình. Bất kể bất kỳ điều nào nêu trên, có thể yêu cầu tòa án tiểu bang hoặc liên bang Hoa Kỳ bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của mình (bao gồm quyền của người cấp phép) và bạn đồng ý với thẩm quyền độc quyền của các tòa án liên bang và tiểu bang ở tiểu bang California và từ bỏ bất kỳ quyền hạn pháp lý, địa điểm hoặc diễn đàn bất tiện nào đối với các tòa án như vậy.


XIV. ĐIỀU KHOẢN CHUNG.

1. Toàn bộ Thỏa thuận. Các Điều khoản Sử dụng này cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và điều chỉnh việc bạn sử dụng Trang web, thay thế mọi thỏa thuận trước đó giữa bạn và đối với Trang web. Bạn cũng có thể tuân theo các điều khoản và điều kiện bổ sung, ví dụ: Chính sách bảo mật của chúng tôi, như được nêu trên Trang web của chúng tôi hoặc khi bạn sử dụng hoặc mua một số dịch vụ, dịch vụ liên kết hoặc nội dung của bên thứ ba hoặc dịch vụ của bên thứ ba.

2. Biện pháp người dùng. Bạn thừa nhận rằng, ngoại trừ được cung cấp rõ ràng ở nơi khác trong Thỏa thuận này, quyền duy nhất của bạn liên quan đến bất kỳ sự không hài lòng nào với bất kỳ sửa đổi hoặc ngừng dịch vụ được thực hiện bởi hoặc bất kỳ chính sách hoặc thực tiễn nào trong việc cung cấp Trang web này hoặc các sản phẩm của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ thay đổi nào về nội dung hoặc bất kỳ thay đổi nào về số lượng hoặc loại phí hoặc phí liên quan đến sản phẩm của chúng tôi, là hủy đăng ký hoặc tài khoản người dùng của bạn, nếu có. Trong mọi trường hợp, bạn sẽ không được tìm kiếm hoặc được hưởng quyền miễn trừ, bắt buộc hoặc công bằng, hoặc tham gia hoặc hạn chế hoạt động của dịch vụ, khai thác bất kỳ quảng cáo hoặc tài liệu nào khác được phát hành liên quan, hoặc khai thác dịch vụ hoặc bất kỳ nội dung hoặc tài liệu nào khác được sử dụng hoặc hiển thị thông qua Trang web.
3. Lựa chọn Luật và Diễn đàn. Điều khoản sử dụng và mối quan hệ giữa bạn và sẽ được điều chỉnh bởi luật pháp của tiểu bang New Hampshire mà không tính đến mâu thuẫn của các điều khoản luật pháp. Bạn và đồng ý đệ trình lên thẩm quyền cá nhân và độc quyền của các tòa án nằm trong hạt Hillsborough, New Hampshire.

4. Bồi thường. Bạn đồng ý bảo vệ, bồi thường và giữ vô hại (và nhân viên, giám đốc, nhân viên và đại lý) từ và chống lại mọi yêu cầu, hành động hoặc yêu cầu của bên thứ ba (bao gồm, không giới hạn, chi phí, thiệt hại và phí hợp pháp và kế toán) do hoặc liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web, Tài liệu do bạn đăng trên Trang web hoặc được bạn phân phối thông qua Trang web hoặc vi phạm Thỏa thuận này của bạn. Horizons sẽ sử dụng những nỗ lực hợp lý để cung cấp cho bạn thông báo kịp thời về bất kỳ khiếu nại, kiện tụng hoặc thủ tục nào và có thể hỗ trợ bạn, với chi phí của bạn, trong việc bảo vệ mọi khiếu nại, kiện tụng hoặc tiến hành.
5. Miễn trừ và hiệu lực của các điều khoản. Việc không thực hiện hoặc thực thi bất kỳ quyền hoặc điều khoản nào của Điều khoản sử dụng sẽ không cấu thành sự từ bỏ quyền hoặc điều khoản đó. Nếu bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản sử dụng được tòa án có thẩm quyền xác nhận là không hợp lệ, các bên vẫn đồng ý rằng tòa án nên cố gắng thực hiện các ý định của các bên như được phản ánh trong điều khoản và các quy định khác của Điều khoản Sử dụng vẫn còn hiệu lực đầy đủ.

6. Thời hiệu. Bạn đồng ý rằng bất kể bất kỳ đạo luật hoặc luật nào ngược lại, bất kỳ khiếu nại hoặc nguyên nhân hành động nào phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng Trang web hoặc Điều khoản sử dụng phải được nộp trong vòng một (1) năm sau khi khiếu nại hoặc nguyên nhân hành động đó phát sinh hoặc mãi mãi bị cấm.

7. Sửa đổi. Horizons được quyền bảo lưu quyền cập nhật hoặc sửa đổi các Điều khoản Sử dụng này bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo bằng cách đăng Điều khoản Sử dụng Cập nhật lên trang web này, vì vậy bạn nên thường xuyên truy cập trang này.

8. Thời hạn và chấm dứt. Thỏa thuận này có hiệu lực cho đến khi chấm dứt. Theo quyết định riêng của mình, có thể chấm dứt quyền truy cập của bạn vào hoặc sử dụng Trang web, bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì. Việc chấm dứt như vậy, bao gồm cả việc hủy kích hoạt hoặc xóa mật khẩu và tên người dùng của bạn và tất cả các thông tin và tệp liên quan được liên kết với nó có thể xảy ra mà không cần thông báo trước. sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về việc chấm dứt quyền truy cập của bạn vào Trang web hoặc bất kỳ thông tin hoặc tệp nào như vậy và không bắt buộc phải cung cấp thông tin hoặc tệp đó cho bạn sau khi chấm dứt. Các phần 6-14 sẽ tồn tại như chấm dứt.

9. Lọc. Xin lưu ý rằng các biện pháp bảo vệ kiểm soát của phụ huynh (như phần cứng máy tính, phần mềm hoặc dịch vụ lọc) có sẵn trên thị trường có thể giúp bạn giới hạn quyền truy cập vào tài liệu có hại cho trẻ vị thành niên. 10. Thông báo. Vì mục đích thông báo dịch vụ và thông báo về dịch vụ cho bạn, thông báo sẽ bao gồm biểu mẫu email đến địa chỉ email được liên kết với tài khoản của bạn, bất kể thông tin nào khác chúng tôi có thể có. Ngoài ra, có thể, tùy chọn, liên lạc với bạn thông qua tài khoản của bạn hoặc thông qua các phương tiện khác bao gồm email, số điện thoại di động, điện thoại hoặc dịch vụ chuyển phát bao gồm cả Bưu điện Hoa Kỳ về tài khoản hoặc dịch vụ của bạn được liên kết. Chúng tôi sẽ không có trách nhiệm pháp lý liên quan đến hoặc phát sinh từ việc bạn không duy trì liên lạc chính xác hoặc thông tin khác, bao gồm nhưng không giới hạn, trách nhiệm của bạn không nhận được thông tin quan trọng về các dịch vụ của chúng tôi.

11. Dịch vụ khách hàng. Là một phần của dịch vụ cung cấp, chúng tôi có thể tạo các đại lý dịch vụ khách hàng trực tiếp cho Người dùng của chúng tôi để thảo luận về các vấn đề giao dịch hoặc các vấn đề khác qua điện thoại hoặc thông qua liên lạc điện tử hoặc bằng văn bản. Đại diện dịch vụ khách hàng không được phép và không có quyền ràng buộc công ty hoặc trái với các Điều khoản sử dụng này. Ngoài ra, rõ ràng từ chối mọi trách nhiệm đối với thông tin do đại diện dịch vụ khách hàng cung cấp trong phạm vi thông tin vượt quá hoặc không phù hợp với thông tin được nêu trong tài liệu này.

12. Tiêu đề phần. Tiêu đề phần trong Điều khoản sử dụng chỉ mang tính tiện lợi và không có hiệu lực pháp lý hoặc hợp đồng.

13. Thông tin bảo mật. Chúng tôi nhận ra tầm quan trọng của việc bảo vệ thông tin mà chúng tôi thu thập từ khách hàng trong quá trình sử dụng trang web. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem lại Chính sách bảo mật đầy đủ của chúng tôi được tích hợp đầy đủ bằng cách tham chiếu đến các Điều khoản sử dụng này. Nếu bạn có câu hỏi về bất kỳ điều khoản nào được mô tả ở trên, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại support@anhnguhorizons.com

Mọi thắc mắc khác vui lòng liên hệ với chúng tôi tại support@anhnguhorizons.com